radio tomi predvajalnik

Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje je na 25. redni seji, 13. 8. 2020, obravnaval in sprejel Program dela in finančni načrt za leto 2020, ki je že tudi posredovan Ministrstvu za zdravje v soglasje.

Poslovno leto 2020 je Splošna bolnišnica Celje (SBC) pričela z zelo pozitivnimi trendi izpolnjevanja začrtanih zdravstvenih programov s preseganjem začrtanih dinamičnih planov za leto 2020 in s tem pomembno tudi k uresničevanju ukrepov sanacije iz zadnjih dveh let, ki so prispevali k doseganju ter preseganju pogodbenih obsegov dela in s tem povečevanju prihodkov ter izboljševanju poslovnih izidov. Poglavitna težava v poslovanju ob začetku leta, so še iz prejšnjih let ostali nepokriti stroški dela, ki so bili bolnišnicam naloženi v skladu z zakonodajo oziroma v skladu z dogovori med socialnimi partnerji na nivoju države, ki pa jih cene zdravstvenih storitev niso pokrivale v dovoljšni meri in ostajajo v breme posameznega javnega zavoda. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) je glavni partner, ki pa skladno z določili Splošnega dogovora še vedno ne izpolnjuje zakonskih zavez in tako strošek dela v ceni zdravstvenih storitev ne financira zadostno, zato ima zavod presežek odhodkov nad prihodki vezano na strošek dela 3,82 %, kar letno znaša cca 2,5 milijonov EUR.

bolnisnica celje 450

Epidemija in prisotnost COVID19 je sredi marca prekinila prvotne načrte, ki so jih v januarju za SB Celje zastavili kot okvir dela za leto 2020. Na eni strani je epidemija povzročila določen izpad siceršnjega pogodbenega programa z ZZZS in s tem pričakovanih prihodkov, na drugi strani pa plačilo za paciente, ki so vstopili v zdravstveni sistem zaradi okužbe s COVID19 še ni urejeno, saj trenutni splošni dogovor teh stroškov še ne vključuje. Skupni vrednostni izpad programa v SBC v času epidemije COVID19 ocenjujejo po načelu dinamike realizacije v 2019, na 7,6 mio EUR; na bolnišnično zdravljenje ni bilo sprejetih 2.900 pacientov; izpad ambulantnih dejavnosti ocenjujemo v višini 37.200 obravnav. Izpad programa v mesecu marcu je bil - 30 %, še večji v aprilu - 40 %. V mesecu maju so se programi začeli postopoma ponovno izvajati, odvisno od dejavnosti, vendar je bil tudi v maju izpad programov vseeno pomemben in je znašal - 18 %. Na letni ravni je izpad programa znaša med 8-14%, odvisno od dejavnosti.

ZZZS smo sicer sproti poročali o povečanih stroških predvsem potrebne zaščitne oziroma osebne varovalne opreme (OVO), nekaterih stroških dela (npr. triažne točke, nova delovišča..), a način plačila še ni dogovorjen, kot tudi ne plačilo obravnavanih COVID19 bolnikov v času epidemije, ko smo delovali kot »COVID« bolnišnica. Ker se je v letih izvajanja sanacije omejevalo prenavljanje in posodabljanje medicinske opreme, nižal nivo zalog in nasploh zaradi prenizko priznane amortizacije v cenah zdravstvenih storitev zmanjševalo sredstva za investicije, smo se ob začetku epidemije znašli v stiski, tako materialno, kot likvidnostno. Nabavljali smo nujno potrebno opremo, preuredili določene prostore in oddelke, povečali zaloge opreme, materialov in zdravil, dodali potrebna delovišča ter kader.

Svet zavoda se je seznanil in obravnaval vsebino dokumenta ter potrdil kot primernega za pošiljanje v nadaljnjo obravnavo Ministrstvu za zdravje. Predložen Finančni načrt 2020 predvideva 126.428.110 EUR prihodkov in predvideva uravnotežen rezultat. Takšen rezultat predvidevamo v prihodkovnem delu predvsem ob predpostavki, da stanje okužb s COVID19 ne bo ponovno bistveno ogrozilo opravljanja rednega programa dela v jesenskem delu.

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) v 76. členu pravi, da bo izvajalcem zdravstvene dejavnosti iz proračuna Republike Slovenije povrnjeno 80 % izpadlega programa v obdobju epidemij. V planiranem programu dela je tako vštet zakonsko priznan del izpada programa iz pogodbe med epidemijo, ki bo pokrit v 80%. Po objavi ZZZS glede na Pogodbo z ZZZS ocena tega znaša 4,495 mio EUR. V načrtu je planirano pokritje tudi drugih, do sedaj še nepokritih stroškov iz epidemije (osebne varovalne opreme, brisov, dodatne medinske opreme in materialov, dodatnih delovišč…), za katere pričakujemo pokritje s strani države oz. s sredstvi iz solidarnostnega sklada EU in drugih predvidenih virov sredstev. Do sedaj je bolnišnica iz naslova stroškov epidemije prejela sredstva le za pokritje stroškov dodatkov in sredstva za pokritje 80% izpada programa: zato vse navedene še ne poravnane obveznosti tudi močno slabijo finančni tok zavoda. Tudi trenutni stroški varovalne opreme in razkužil so izredno visoki, saj ves čas zaščitno delujejo zaradi varnosti do bolnikov in do zaposlenih praktično na nivoju epidemije, saj je virus v populaciji vseskozi prisoten. Dodatna ocena stroškov osebne varovalne ocene za 2020 znaša za zavod cca 2 mio EUR, strošek dodatnih zalog varovalne opreme in razkužil pa dodatno 1 mio EUR.

Vsekakor je v Aneksu 1 Splošnega dogovora v cenah storitev nujno urediti dvig cen iz naslova dodatnih stroškov materialov in dela, ki jih prinaša obravnava bolnikov zaradi same prisotnosti virusa COVID19 in postajajo del rednega poslovanja in nove realnosti v bolnišnicah in ob predpostavki, da stanje okužb s COVID19 ne bo ogrozilo opravljanja rednega programa dela v jesenskem delu. Storitve za zdravljenje pacientov okuženih s SARS-CoV 2 v Splošnem dogovoru niso posebej definirane, temveč ZZZS želi opredelitev direktnih stroškov. Ne glede na zapisano, pa je epidemija prinesla nov način obravnave pacientov, ki terja kakovostno in predvsem varno obravnavo. Strokovne smernice priporočajo 10 minutno zračenje prostorov med obravnavo pacientov v ambulantah, spremljanje zdravstvenega stanja pacientov en dan pred obravnavo in pa tik pred vhodom v ustanovo ter uporabo osebne varovalne opreme tako za paciente kot za zaposlene. Hkrati to terja dodatne izolacijske prostore oziroma sive cone v katerih je moč obravnavati paciente s povečanim tveganjem za okužbo z virusom SARS-CoV 2. Omenjeno pomeni, da bo SB Celje na letnem nivoju imela višje stroške ob manjši realizaciji delovnega programa v specialistični ambulantni dejavnosti.

Predložen Finančni načrt 2020 predvideva uravnotežen rezultat, ki pa bo možen ob pogoju, da se bodo razrešila tudi druga področja financiranja zdravstvenih programov, ki jih navajamo. Vsekakor je nujno zakonsko pokritje povečanja stroškov plač kakor tudi dvig cen iz naslova dodatnih stroškov materialov in dela, ki jih prinaša epidemija COVID19 in postajajo del rednega poslovanja in nove realnosti v bolnišnicah in ob predpostavki, da stanje okužb s COVID19 ne bo ogrozilo opravljanja rednega programa dela v jesenskem delu.

QR Code

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
Spletna stran uporablja piškotke.

Piškotki (ang. cookies) uporabljamo, da bi vam lahko omogočili kar najboljšo uporabniško izkušnjo, prikaz navigacije in podobno. Prav tako uporabljamo Google Analytics, keterega uporabljajo skoraj vse spletne strani.

Piškotke iz te strani lahko v nastavitvah vašega spletnega brskalnika zbrišete, ali pa jih blokirate.

Z nadaljevanjem ogleda naše spletne strani se strinjate, da se lahko omenjeni piškotki shranijo na vaši napravi/računalniku.

Vredu Zbriši piškotke Zapusti stran