radio tomi predvajalnik

(Čas branja: 3 - 6 min.)

ugovor odpust obveznosti osebni stecajTako upnik, kot tudi stečajni upravitelj lahko ugovarjata zoper odpust obveznosti dolžnika v osebnem stečaju.

Vendar pa morajo za to obstajati razlogi za ugovor, ki jih predvideva zakon.

V naslednjem članku bomo preverili, kdaj lahko upnik ugovarja zoper odpust dolgov stečajnega dolžnika v osebnem stečaju, kako, ter v kakšnem roku mora upnik vložiti ugovor.

Opozoriti je potrebno tudi, da se na področju osebnega stečaja obetajo spremembe, ki bodo vplivale tudi na možnost upnika in možnost ugovora zoper odpusta dolga.
Več o spremembah, ki se obetajo, lahko preberete v članku: Osebni stečaj - Glavne novosti na področju osebnega stečaja.

Kdaj lahko upnik ugovarja zoper odpust dolgov?
Namen odpusta obveznosti je poštenemu in vestnemu stečajnemu dolžniku omogočiti, da preneha tisti del njegovih obveznosti, ki jih ni zmožen izpolniti iz premoženja, ki ga ima ob začetku postopka osebnega stečaja ali ki ga lahko pridobi med postopkom osebnega stečaja do poteka preizkusnega obdobja.

Vsak upnik v osebnem stečaju, lahko zoper odpust obveznosti na sodišče vloži ugovor in tako ugovarja, da bi se dolžniku dolgovi odpustili.

Ugovor zoper odpust obveznosti lahko upnik vloži, če:

obstaja ovira za odpust obveznosti iz 399. člena ZFPPIPP:

 • če je bil stečajni dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, razen če je ta obsodba do poteka preizkusnega obdobja že izbrisana iz kazenske evidence ali če se do poteka preizkusnega obdobja izpolnijo pogoji za njen izbris na podlagi zakonske rehabilitacije, ali
 • če je bilo o odpustu obveznosti stečajnemu dolžniku že pravnomočno odločeno v naslednjih primerih in od pravnomočnosti sklepa ali sodbe še ni preteklo deset let:
  • če so bile stečajnemu dolžniku njegove obveznosti že odpuščene,
  • če je bil predlog stečajnega dolžnika za odpust obveznosti zavrnjen, ker je dolžnik kršil svoje obveznosti iz 383.b, 384., 386. ali 401. člena ZFPPIPP, ali zaradi ovire iz tretjega odstavka tega člena ali
  • če je bil sklep o odpustu obveznosti razveljavljen po 411. členu tega zakona.

Odpust obveznosti prav tako ni dovoljen, če iz ravnanj stečajnega dolžnika v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja ali glede na njegov premoženjski položaj izhaja, da bi bil odpust obveznosti temu stečajnemu dolžniku v nasprotju z namenom odpusta obveznosti iz prvega odstavka tega člena (če je prišlo do zlorabe pravice do odpusta obveznosti).

Velja, če se ne dokaže drugače, da predlog za odpust obveznosti pomeni zlorabo pravice do odpusta obveznosti, v naslednjih primerih:

 • če je stečajni dolžnik v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja ali po njegovi uvedbi dal neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke, ki jih davčni organ potrebuje za pobiranje davkov ali prispevkov, zaradi česar mu je pristojni davčni organ dodatno ali naknadno odmeril davek ali naložil plačilo prispevkov v znesku najmanj 4.000 evrov,
 • če je stečajni dolžnik v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja z neresničnimi, nepravilnimi ali nepopolnimi podatki o svojem premoženjskem položaju v svojo korist ali v korist druge fizične ali pravne osebe pridobil posojilo, subvencijo ali pomoč iz javnih sredstev v znesku najmanj 4.000 evrov,
 • če je stečajni dolžnik v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja prevzemal obveznosti, ki so nesorazmerne z njegovim premoženjskim položajem, ali če je razpolagal s svojim premoženjem neodplačno ali za neznatno plačilo,
 • če je stečajni dolžnik izvedel pravno dejanje, ki ima po 271. členu ZFPPIPP značilnost izpodbojnega pravnega dejanja in je bil v skladu z 277. členom ZFPPIPP uveljavljen zahtevek za izpodbijanje tega pravnega dejanja, ali
 • če lahko stečajni dolžnik glede na svoj premoženjski položaj v celoti izpolni svoje obveznosti.

Če dolžnik krši svoje obveznosti iz 383.b člena ZFPPIPP:

Dolžnik je dolžan v postopku osebnega stečaja sodelovati s sodiščem in z upraviteljem ter se odzivati na sodna pisanja in pozive upravitelja.

Dolžnik mora sodišču in upravitelju poleg identifikacijskih podatkov posredovati tudi kontaktne podatke, na katerih je zanesljivo dosegljiv:

 • elektronski naslov ali
 • telefonsko številko in
 • poštni naslov za vročanje pošiljk, če je ta različen od naslova njegovega stalnega ali začasnega prebivališča.

Če dolžnik krši svoje obveznosti iz 384. člena ZFPPIPP:

 • sodišču mora dati overjeno poročilo o stanju svojega premoženja, prihodkih in transakcijskih računih;
 • Dolžnik mora med postopkom osebnega stečaja:
  • upravitelju nemudoma sporočiti vsako spremembo prihodkov, premoženja ali TRR-ja ali vsako spremembo naslova svojega prebivališča, na katerem mu je mogoče opraviti vročitev, ali kontaktnih podatkov, in
  • upravitelju ali sodišču na njegovo zahtevo dati vsa pojasnila in dokumente o svojem premoženju in poslih, ki jih je izvedel v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja.

Če dolžnik krši svoje obveznosti iz 386. člena ZFPPIPP:

 • če med stečajnim postopkom sklepa pogodbe ali opravlja druge pravne posle ali dejanja, katerih predmet je razpolaganje z njegovim premoženjem, ki spada v stečajno maso,
 • če brez soglasja sodišča:
  • najame kredit ali posojilo ali da porošto,
  • odpre nov transakcijski ali drug denarni račun,
  • se odpove dediščini ali drugim premoženjskim pravicam.

Če dolžnik krši svoje obveznosti iz 401. člena ZFPPIPP:

 • če je zaposlen: mora izpolnjevati svoje obveznosti do delodajalca po pogodbi o zaposlitvi in druge obveznosti iz delovnega razmerja,
 • če ni zaposlen in je sposoben za delo:
  • si mora prizadevati, da najde zaposlitev,
  • ne sme odkloniti nobene ponujene redne ali občasne zaposlitve ali drugega dela, razen če ponujene zaposlitve ali dela ni sposoben opravljati, in
  • upravitelju mora mesečno poročati o dejanjih, ki jih je opravil, da bi našel zaposlitev.

Dolžnik mora spoštovati in opravljati tudi morebitna dodatna ravnanja, potrebna za izpolnitev obveznosti, ki mu jih določi sodišče.

Ugovor zaradi prekratkega preizkusnega obdobja
Upnik lahko z ugovorom uveljavlja tudi, da je preizkusno obdobje prekratko. V tem primeru je rok za ugovor 6 mesecev po objavi oklica o začetku postopka za odpust obveznosti.

Kako upnik ugovarja?
Upnik na sodišče, ki vodi postopek vloži ugovor.

e-obrazec: Ugovor upnika zoper odpust obveznosti ali zaradi prekratke preizkusne dobe v osebnem stečaju

Po prejemu ugovora sodišče v treh delovnih dneh po prejemu ugovora razpiše narok za obravnavo ugovora proti odpustu obveznosti.

Vlagatelj ugovora proti odpustu obveznosti se mora naloga udeležiti, drugače se smatra, da je narok umaknil.

Kakšen je rok za vložitev ugovora zoper odpust obveznosti?
Ugovor proti odpustu obveznosti je treba vložiti do poteka preizkusnega obdobja.

Vir: Kdaj lahko upnik ugovarja zoper odpust dolgov?

QR Code

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
Spletna stran uporablja piškotke.

Piškotki (ang. cookies) uporabljamo, da bi vam lahko omogočili kar najboljšo uporabniško izkušnjo, prikaz navigacije in podobno. Prav tako uporabljamo Google Analytics, keterega uporabljajo skoraj vse spletne strani.

Piškotke iz te strani lahko v nastavitvah vašega spletnega brskalnika zbrišete, ali pa jih blokirate.

Z nadaljevanjem ogleda naše spletne strani se strinjate, da se lahko omenjeni piškotki shranijo na vaši napravi/računalniku.

Vredu Zbriši piškotke Zapusti stran