radio tomi predvajalnik

(Čas branja: 3 - 6 min.)

odvzem vozniskega dovoljenjaHitro se zgodi. Trenutek nepazljivosti, nepozornosti ali pa zavestno kršenje predpisov in doleti nas kazen.

Toda kakšne so naše možnosti? Kaj lahko storimo? Je možno ugovarjati? Je možno odplačilo kazni na obroke? Kaj če bi nas plačilo kazni socialno ogrozilo?

V naslednjem članku bomo preverili kako ugovarjamo zoper kazen za storjeni prekršek, kdaj lahko kazen odplačamo po obrokih, kaj storiti, če nismo mi storili prekrška in kaj storiti, če nimamo denarja in bi želeli kazen oddelati z družbeno koristnim delom...

Kazen sem prejel neupravičeno
Običajno je najbolje, da kazen poravnamo takoj. Torej v 8 oz. 16 dneh. Tako bomo namreč plačali le polovično kazen.

Če pa smo kazen prejeli neupravičeno, lahko vložimo zahtevo za sodno varstvo oz. ugovor. Postopek kako to storite se razlikuje glede na to, ali Vam prekrškovni organ izda plačilni nalog oz. odločbo.

Več o tem si lahko preberete v članku: Kako ugovarjati zoper odločbo oz. plačilni nalog prekrškovnega organa?

Vedeti pa morate, da v primeru, da je zahteva oz. ugovor zavrnjen izgubite možnost plačila polovične kazni, poravnati pa morate tudi stroške postopka.

Kaj če je prekršek storil nekdo drug?
Pogosta situacija je tudi, ko denimo naš avtomobil vozi druga oseba in takrat stori prekršek, za katerega kot lastnik prejmemo mi.

V tem primeru je potrebno podati zahtevo za sodno varstvo oz. ugovor, v katerem je potrebno izjaviti, da niste vozili vozila in da ga je uporabljala druga oseba. Predložiti morate tudi močne dokaze, da vozila takrat niste uporabljali, kot denimo izjava delodajalca, da ste bili takrat na delovnem mestu, posnetke nadzornih kamer, fotografije, dokaze Vašega dela, ipd.

Čeprav ni nujen, pa je močan dokaz tudi navedba in pričanje osebe, ki je prekršek dejansko storila. Tu je potrebno omeniti, da sama navedba voznika z Vaše strani še ne pomeni, da bo ugovoru ugodeno, če ne boste priložili tudi zgoraj omenjenih dokazov, da vozila dejansko niste vozili vi.

Če organ ugotovi (oz. mu to sporočite), kdo je dejansko storil prekršek, dobi kazen ta oseba, ki ima prav tako možnost ugovora oz. polovično plačilo kazni.

Je možno plačati polovičko in se potem pritožiti?
Možno, vendar ni smiselno. V primeru da pritožbo zavrnejo, morate namreč plačati še drugo neplačano polovico kazni.

Lahko odplačam kazen na obroke?
Lahko. Vendar pa boste v tem primeru odplačali celotno kazen in ne polovičke.

V pisni obliki morate po izteku roka za plačilo globe pri organu, ki je izrekel globo ali pri organu za prisilno izterjavo (FURS-u) zaprositi za obročno odplačilo globe.

Rok odplačila ne sme biti daljši kot eno leto, najmanjši obrok pa sme znašati 20 EUR za fizične in odgovorne osebe ter 200 EUR za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost.

Če zamudite s plačilom posameznega obroka, z dnem zamude zapadejo v plačilo še vsi do takrat neplačani obroki.

Kaj če si ne morem privoščiti plačila kazni?
Če bi plačilo globe in stroškov postopka (v višini vsaj 300) socialno ogrozilo Vas (in vaše družinske člane) lahko najpozneje do poteka roka za plačilo predlagate, da se plačilo globe nadomesti z opravo določene naloge v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti.

Do nadomestitve plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist, ste upravičeni, če ste upravičeni do redne brezplačne pravne pomoči.

Prisilna izterjava globe in prisilni zapor
Če globa in stroški postopka niso plačani v roku, ki je določen v odločbi ali sklepu, se izterjajo prisilno s strani FURS-a.

Če izvršba ni uspešna se lahko globa več glob v znesku najmanj 1.000 EUR nadomesti z nadomestnim zaporom. Za vsakih začetih 100 EUR globe sodišče določi en dan zapora, vendar največ 90 dni. V seštevek glob se vštejejo le globe, izrečene s posamičnim plačilnim nalogom, odločbo ali sodbo v višini najmanj 300 EUR.

V primerih deset ali več glob pod 300 EUR, ki v skupnem seštevku znašajo najmanj 1.000 EUR, zneska pa ni mogoče izterjati v upravni izvršbi, sodišče prav tako za vsakih 100 EUR glob določi dan zapora, vendar v tem primeru ne več kot 30 dni.

Če sodišče ob upoštevanju storilčeve zmožnosti za prestajanje zapora, njegovih osebnih razmer ali drugih okoliščin v času odločanja oceni, da za to obstajajo utemeljeni in upravičeni razlogi, lahko število dni nadomestnega zapora, določeno na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena, zniža za največ eno tretjino, vendar ne na manj kot 8 dni.

Po prestanem nadomestnem zaporu terjatev iz naslova plačila globe ugasne. Nadomestni zapor se lahko izvrši do zastaranja izvršitve globe.

Lahko preprečim odvzem vozniškega dovoljenja?
Vozniško dovoljenje, torej vozniški izpit se vozniku odvzame, kadar v dveh letih s storitvijo enega ali več prekrškov doseže, oz. preseže 18 kazenskih točk.

Za voznika začetnika ta meja znaša 7 kazenskih točk.

Vendar pa zakon dovoljuje, da voznik, tudi v takšnem primeru, odvzem vozniškega dovoljenja prepreči.

V prvem koraku lahko voznik predlaga vračilo začasno odvzetega vozniškega dovoljenja.

V nadaljevanju pa lahko predlaga odlog odvzema vozniškega dovoljenja.

Več o tem lahko preberete v članku: Kaj lahko storite ko Vam grozi odvzem vozniškega dovoljenja (izpita).

Odvzem motornega vozila
Policist zaseže vozniku motorno vozilo, vozniku, s katerim je storil hujši prekršek* in je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

 1. voznik je bil v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za prekršek:
  • prekoračitve dovoljene hitrosti v območju za pešce ali v območju umirjenega prometa za več kot 20 km/h,
  • prekoračitve dovoljene hitrosti na cesti v naselju za več kot 30 km/h,
  • prekoračitve dovoljene hitrosti na cesti zunaj naselja za več kot 40 km/h,
  • prekoračitve dovoljene hitrosti na avtocesti ali hitri cesti za več kot 50 km/h,
  • vožnje pod vplivom alkohola,
  • vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi ali
  • odklonitve odrejenega preverjanja psihofizičnega stanja.
 2. vozniku se izvršuje kazen oziroma sankcija prepovedi vožnje motornega vozila;
 3. vozniku je začasno odvzeto vozniško dovoljenje, se mu izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja;
 4. voznik je kljub prepovedi nadaljnje vožnje vožnjo nadaljeval ali ponovil prekršek, zaradi katerega mu je bila prepovedana nadaljnja vožnja;
 5. voznik je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste kategorije oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki jo vozi.

Za hujši prekršek se šteje prekršek, za katerega je predpisana stranska sankcija najmanj treh kazenskih točk v cestnem prometu ali stranska sankcija prepovedi vožnje motornega vozila. Za hujši prekršek se šteje tudi vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki ga vozi voznik v času prekrška, vožnja vozila v času izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja.

e-obrazec e-obrazec: Ugovor zoper zaseg motornega vozila.

 

Vir: Dobil sem kazen za prekršek. Kaj lahko storim?

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
Spletna stran uporablja piškotke.

Piškotki (ang. cookies) uporabljamo, da bi vam lahko omogočili kar najboljšo uporabniško izkušnjo, prikaz navigacije in podobno. Prav tako uporabljamo Google Analytics, keterega uporabljajo skoraj vse spletne strani.

Piškotke iz te strani lahko v nastavitvah vašega spletnega brskalnika zbrišete, ali pa jih blokirate.

Z nadaljevanjem ogleda naše spletne strani se strinjate, da se lahko omenjeni piškotki shranijo na vaši napravi/računalniku.

Vredu Zbriši piškotke Zapusti stran